EPS posluje u skladu sa zakonima i smernicama Vlade Srbije

5.5.2017.

Nije bilo povećanja plata i EPS je 2015. godinu završio sa profitom od 2,5 milijardi dinara ​(Beograd, 2. mart 2016. godine) Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ poštuje zakone i sve propise koji definišu i određuju poslovanje kompanije. Reagujući na navode sa konferencije za medije Fiskalnog saveta, EPS ističe da zarade u „Elektroprivredi Srbije“ nisu povećavane u 2015. godini u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Zarade u „Elektroprivredi Srbije“ tokom 2015. godine isplaćivane su u visini sredstava planiranih u Godišnjem programu poslovanja za 2015. godinu na koji je saglasnost dala Vlada Republike Srbije. Visina sredstava za zarade planirana je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i smernicama Ministarstva privrede za izradu godišnjih programa poslovanja. Štaviše, Zakon o javnim preduzećima i Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kontrolišu EPS i prate isplate zarada svakog meseca. Što se tiče informacija o obavezama EPS-a, nema razloga za strepnju od prelivanja tereta na budžet, jer EPS grupa pozitivno posluje i u stanju je da samostalno servisira svoje obaveze. U 2015. godini EPS je pozitivno poslovao i procenjeni profit iznosi 2,5 milijarde dinara. EPS nije uzimao sredstva iz budžeta Republike Srbije ni u 2015. godini, već je po osnovu poreza, doprinosa i taksi u budžet uplatio 65 milijardi dinara, što čini sedam odsto budžeta Republike Srbije. Informacija o ukupnim dugoročnim obavezama EPS-a od milijardu evra je podatak poznat javnosti. Neophodno je da se ukaže da su to ukupne obaveze po kreditima i to su čine reprogramirani krediti nastali pre 1990. godine, projektni zajmovi i zajmovi od komercijalnih banaka. Ukazujemo i da u 2016. godini dospeva oko 300 miliona evra od tih milijardu evra, od čega će 200 miliona biti refinansirano pod povoljnijim uslovima u skladu sa ugovorom sklopljenim sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a ostatak od 100 miliona evra biće vraćen u ovoj godini. Sektor za odnose s javnošću JP EPS
Vrh