Bez promena za kupce

3.10.2017.

Nastavak reorganizacije - „EPS Snabdevanje“ pripojeno EPS-u ​(Beograd, 1. jun 2016. godine) U nastavku reorganizacije „Elektroprivrede Srbije“ radi efikasnijeg i profitabilnijeg poslovanja, od 1. juna privredno društvo „EPS Snabdevanje“ pripojeno je Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“. Ova statusna promena nema uticaja na odnose sa kupcima električne energije, jer se sva prava i obaveze „EPS Snabdevanja“ prenose na EPS. Kupci će račune za električnu energiju moći da izmire na istim uplatnim mestima i na isti način, kao i do sada.- Uz podršku Vlade Srbije, „Elektroprivreda Srbije“ nastavlja reorganizaciju za unapređenje poslovanja. Prioritet za EPS ostaje obezbeđenje nesmetane i kontinuirane proizvodnje električne energije i stabilno snabdevanje svih kupaca – rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS.„EPS Snabdevanje“ prenosi svoju celokupnu imovinu i obaveze na EPS, koji kao pravni sledbenik nastavlja da posluje pod istim imenom, pretežnom delatnošću i nepromenjenim osnovim kapitalom.U prvoj fazi reorganizacije EPS je 1. jula 2015. godine počeo da funkcioniše kao objedinjeni sistem u kojem su nekadašnjih 14 delova grupisani u tri celine za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje električnom energijom. Prestankom postojanja „EPS Snabdevanja“ kao zasebnog privrednog društva, objedinjene su celine za proizvodnju i snabdevanje električnom energijom. Poslovi distribucije upravljanja distributivnim sistemom i dalje su u nadležnosti privrednog društva Operator distributivnog sistema (ODS) „EPS Distribucija“, čiji je osnivač JP EPS. Sektor za odnose s javnošću JP EPS
Врх