Osnovne informacije

Organizacija

Osnivač JP EPS je Republika Srbija, i prava Osnivača ostvaruje Vlada Republike Srbije. Organi Javno predanje "Elektroprivreda Srbiju "su Nadzorni odbor, Izvršni odbor i direktor. Nadzorni odbor i direktorica imenuje Vlada Republike Srbije. Izvršni odbor koji čini izvršni direktor imenuje Nadzorni odbor na predlog direktora. Direktor je predsednik Izvršnog odbora.
Od 1. jula 2015. godine EPS je funkcionirao sa tri pravna subjekata: matično Javno predodžje "Elektroprivreda Srbije", zavisno društvo Operator distributivnog sistema "EPS Distribucija" i zavisno društvo "EPS Snabdejv". JP EPS je vertikalno organizovano je predviđanje, koje ima osnivačka prava u dva zavisna društvena društva i tri javna pretpostavka na Kosovu i Metohiju. Od juna 1999. godine EPS nije u mogućnosti da upravlja sopstvenim kapacitetom na Kosovu i Metohiji.

Statut JP EPS

Prihodna društva: Prihvredno društvo "EPS TRGOVANJE" doo, Ljubljana, osnovano je 1. jula 2014. kao prvo vredno društvo koji je PE EPS osnovao u inostranstvu kako bi trgovao električnom energijom. JP EPS na osnovu osnova ima značajno učestvovanje i u prikladnom društvima: - Društvo za kombinovanu proizvodnju termoelektrane i toplotne energije "Energija Novi Sad" a.d. Novi Sad, osnovan sa Gradom Novim Sadom, u visini od 50 odsto učestvuje u kapitalu Društva; - Privrednom družstvu "Ibarske hidroenergetene" d.o.o. Kraljevo, osnovan sa "Seci-energia S.p.A", Italija, sa učestvovanjem od 49 odsto u kapitalu Društva; - Privrednom drustvu "Moravske hidroelektrane" d.o.o. Beograd, osnovan sa "RVE Innogi", Nemačka, sa učenjem od 49 odsto kapitala Društva.

Top