Обновљиви извори енергије

Сагласно стратешким документима развоја енергетике Републике Србије, као и својим развојним интересима, ЈП ЕПС има за циљ повећање удела обновљивих извора енергије у производњи. Kао једна од утицајнијих компанија у производњи електричне енергије у региону ЈП ЕПС је опредељен за примену најсавременијих технологија на пољу коришћења обновљивих извора енергије, повећања степена искоришћења и економски оправданог и одрживог енергетског развоја, првенствено на бази водних ресурса. 
 
У том смислу међу приоритетима ЈП ЕПС је ревитализација и модернизација постојећих великих и малих ХЕ, изградња нових малих ХЕ, али и развој ветроелектрана и соларних електрана и постројења за сагоревање комуналног отпада и коришћење биомасе за које се анализирају могуће локације.
 
Поред наведеног, ЈП ЕПС је опредељен да, у одговарајућој мери, ангажује своје ресурсе на искоришћењу хидропотенцијала свих водотокова где се покаже да има интерес да гради хидроелектране, било да су на локацијама које су већ у поседу ЕПС-а, или у њиховој непосредној близини.
 
Нарочито је важно нагласити да се ЈП ЕПС не бави пројектовањем, консалтингом или пружањем било каквих услуга у овој области. Сва испитивања и анализе потенцијала обновљивих извора енергије спроводе се искључиво за сопствене потребе и не могу се комерцијализовати.
 
Други важан сегмент, који добија све више на значају и који је је признат као један од приоритет у Стратегији одрживог развоја Републике Србије је енергетска ефикасност. Обзиром да је JП EПС већ прeпoзнao eнeргeтску eфикaснoст кao вaжaн eлeмeнт своје eнeргeтскe пoлитикe, значајне активности у том смислу су већ преузете и сходно својој надлежности, ЈП ЕПС је у значајној мери подигао енергетску ефикасност својих капацитета и створио услове да то буде трајан процес.
 
Да би, као одговорна компанија наставио са унапређењем енергатске ефикасности, ЈП ЕПС започео и рeaлизaциjи студиjе “Aнaлизa пoтeнциjaлa и прoгрaмa oргaнизoвaнoг прaћeњa и унaпрeђивaњa eнeргeтскe eфикaснoсти у прoизвoдњи угљa и прoизвoдњи и дистрибуциjи eлeктричнe и тoплoтнe eнeргиje”. Студиja je мултидисциплинaрнa и oбухвaтa сaглeдaвaњe eнeргeтскe eфикaснoсти у свим дeлaтнoстимa ЈП ЕПС, а зaвршeткoм студиje сe пoстaвљajу oснoвe зa увoђeњe систeмa мeнaџмeнтa eнeргиjoм (ISO 50001) нa нивoу целе компаније, чимe би сe стeкли услoви дa допринесемо ефикаснијем раду као и да блaгoврeмeнo oдгoвoримo нa oбaвeзe кoje произилазе из Зaкoна o eфикaснoм кoришћeњу eнeргиje.
 
Све ове активности имају за циљ:
• пoвeћaња сигурнoсти снaбдeвaњa eнeргиjoм и њено ефикасније коришћење,
• пoвeћaња конкурентности,
• смaњeњe негативних утицaja нa живoтну срeдину и
• подстицања одговорног понашања према енергији
 
Хидроенергија:
Када су у питању велике хидроелектране, важно је напоменути да су завршене ревитализације:
• ХЕ Овчар бања и Међувршје,
• ХЕ Бајина башта,
као и да су у току ревитализације:
• ХЕ Ђердап 1,
• ХЕ Зворник
Поред наведених у склопу проодужења животног века и подизања ефикасности постојећих хидроелктрана, у наредном периоду се планирају и следеће ревитализације ззза које је у току израда техничке документације
• Власинске ХЕ
• ХЕ Бистрица
• ХЕ Потпећ
• РХЕ Бајина башта,
Како би додатно повећали производњу електричне енергије из обновњивих извора, започете су одређене припремне активности на изградњи нови производних капацитета са потенцијалним парнерима и тренутно се заједнички сагледавају могућности изградње нових хидроелектрана у оквиру следећих пројеката:
• Пројекат ХЕ Ибарске
• Пројекат ХЕ Моравске
• Пројекат РХЕ Бистрица
• Пројекат изградње 4. агрегата у ХЕ Потпећ
У циљу што јаснијег сагледавања оправданости изградње нових производних капацитета из обновљивих извора у значајној мери је започета и израда неопходне инвестиционо-техничке документације, студија о процени утицаја на животну средине, просторних планова и урбанистичке документације као и претходних радњи које се тичу мишљења, услова, сагласности и дозвола.
 
• Верификација и побољшање резултата симулационо-прогнозног хидрауличког модела за засипање акумулације ХЕ Ђердап 1 коришћењем података осматрања и мерења из периода 2006 - 2010. год.
• 8 МХЕ на водопривредним акумулацијама
• 15 МХЕ – реконструкција малих хидроелектрана које су у власништву ЈП ЕПС-а
 
Енергија ветра:
Студија оправданости са Идејним пројектом изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца инсталисане снаге 60 MW (израда у току)
 
Енергија сунца:
Пројекат за грађевинску дозволу изградње соларнe електранe Костолац инсталисане снаге до 10 MW (израда у току).
Претходна студиај оправданости изградње соларне електране на локацији Средње костолачко острво снаге око 100MW.
Top