O nama

„Elektroprivreda Srbije“ je vertikalno organizovano preduzeće, koje ima osnivačka prava u dva zavisna privredna društva i tri javna preduzeća na Kosovu i Metohiji. Od juna 1999. godine EPS nije u mogućnosti da upravlja svojim kapacitetima na Kosovu i Metohiji.

Javno preduzeće “Elektroprivreda  Srbije” je osnivač Operaratora distributivnog Sistema “ EPS Distribucija” d.o.o. Beograd ili skraćeno poslovno ime “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd.

Privredno društvo „EPS Trgovanje" d.o.o. Ljubljana, osnovano je 1. jula 2014. kao prvo PD koje je JP EPS osnovao u inostranstvu radi obavljanja trgovine električnom energijom.

Struktura vlasništa:
Osnivač JP EPS je Republika Srbija. Prava Osnivača ostvaruje Vlada Republike Srbije.

CompanyProfileEPS_20160725_fin_web.pdfCompany Profile

Organi:
Organi Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ su Nadzorni odbor, Izvršni odbor i direktor. Nadzorni odbor i direktora imenuje Vlada Republike Srbije. Izvršni odbor koji čine izvršni direktori imenuje Nadzorni odbor na predlog direktora. Direktor je predsednik Izvršnog odbora.

Misija Elektroprivrede Srbije je sigurno snabdevanje kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice.

Vizija Elektroprivrede Srbije je da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnim uticajem u regionu, prepoznata kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama

Delatnost:
Pretežna delatnost Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ je energetska delatnost snabdevanje električnom energijom – šifra delatnosti 35.14 – trgovina električnom energijom.
Pored pretežne delatnosti, Javno preduzeće obavlja i delatnosti distribucije električne energije i upravljanje distributivnim sistemom i upravljanja ekonomskim subjektom, kao i druge delatnosti navedene u Statutu JP EPS.