Sistem kvaliteta

Integrisanim sistemom menadžmenta i primenom infrastrukture kvaliteta u EPS do uspešnijeg poslovanja i većeg ugleda

Elektroprivreda Srbije je najveća kompanija u Srbiji i među većim u regionu. S toga je rad kompanije uvek u centru pažnje, kako kupaca, tako i države, koja je vlasnik EPS. Sa značajnom pažnjom poslovanje EPS prate i poslovni partneri, jer sa EPS posluje gotovo trećina privrede Republike Srbije. Zato je jedan od najvažnijih prioriteta procesno uređenje poslovanja kompanije prema zahtevima međunarodnih standarda kroz realizaciju projekata uvođenja sistema menadžmenta i njihovom integracijom u jedinstveni integrisani sistem menadžmenta.
Model procesnog pristupa i upravljanja kompanijom, a kroz ostvarene rezultate primene sistema menadžmenta stimuliše ispravno i efikasno korišćenje svih resursa. Procesna organizacija poslovanja omogućuje da ciljevi vlasnika, kompanije i šire društvene zajednice budu usklađeni.
Uspeh u poslovanju ostvaruje se zahvaljujući savremenom načinu rada i organizaciji posla, primeni svetskih iskustava i znanja i stručnom kadru. Ostvareni rezultati stvorili su pretpostavke za stabilno poslovanje celog sistema.
Gotovo svi ogranci JP EPS i svi regionalni centri EPS Distribucije uspostavili su i sertifikovali svoj poslovni sistem prema zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i izvršili integraciju navedenih sistema menadžmenta. Takođe, u pojedinim ograncima i regionalnim centrima implementirani su i sertifikovani sistemi menadžmenta prema zahtevima ISO/IEC 27001 i ISO 50001. Uspostavljanjem, održavanjem i unapređenjem sistema menadžmenta, kompanija EPS unapređuje svoju poslovnu efikasnost u kontinuitetu. Do sada ostvareni rezultati motivišu i podstiču optimizam da se nastavi sa daljim unapređenjem svih poslovnih procesa, što dodatno potvrđuju pozitivni izveštaji sertifikacionih tela nakon sprovedenih provera.
Razvijeni integrisani sistemi menadžmenta doprinose značajnim uštedama na nacionalnom nivou i obezbeđuju prepoznatljive koristi za društvo. To će, kroz povratno zadovoljstvo korisnika, voditi ka daljem poboljšanju razvijenih integrisanih sistema menadžmenta, a samim tim i sistema proizvodnje i distribucije električne energije u celini.
Naša kompanija prepoznaje značaj i neophodnost društveno odgovornog ponašanja, te svojim poslovanjem doprinosi ostvarenju pozicije uglednog člana društvene zajednice kojoj pripada.
Ono na čemu insistiramo je etičnost u poslovanju, briga o zaštiti životne sredine, bezbednost i zaštita na radu, podizanje svesti o značaju energetske efikasnosti.
Takođe, prepoznata je neophodnost primene zahteva infrastrukture kvaliteta i ispunjavanja zakonskih uslova tehničke regulative, na sistemski i sistematičan način. Vezano za usklađivanje sa Zakonom o energetici i usklađivanje sa zahtevima Trećeg paketa direktiva EU u oblasti energetike, nameće se neophodnost stvaranja uslova da se svaki privredni subjekt samostalno stara o bezbednosti postrojenja i opreme koja se nalaze u okviru procesa koje obavljaju. U narednim godinama planiraju se poslovi na ujednačavanju ove prakse u celoj kompaniji i uniformnom načinu obavljanja tih poslova, kao i ostvarivanju prava i obaveza po tom osnovu.
Unapređenje ukupnog poslovanja, podizanja kvaliteta usluga i održivog razvoja kompanije EPS prevashodni je cilj primene integrisanih sistema menadžmenta. Takođe, primena progresivnih menadžerskih tehnika i alata koji se odnose na poboljšanje svih poslovnih procesa, usmerenih na ostvarivanje strategije i ciljeva koje je utvrdila kompanija, sastavni je deo koncepta integrisanog sistema menadžmenta.
Ovakav koncept stimulativnog radnog okruženje u našoj kompaniji podstiče zaposlene da preuzimaju inicijativu i pruže maksimum na realizaciji ključnih procesa na putu ostvarenja naše misije.

 
politika.jpg politika.jpg