Quality management

Интегрисаним системом менаџмента и применом инфраструктуре квалитета у ЕПС до успешнијег пословања и већег угледа

Електропривреда Србије је највећа компанија у Србији и међу већим у региону. С тога је рад компаније увек у центру пажње, како купаца, тако и државе, која је власник ЕПС. Са значајном пажњом пословање ЕПС прате и пословни партнери, јер са ЕПС послује готово трећина привреде Републике Србије. Зато је један од најважнијих приоритета процесно уређење пословања компаније према захтевима међународних стандарда кроз реализацију пројеката увођења система менаџмента и њиховом интеграцијом у јединствени интегрисани систем менаџмента.

Модел процесног приступа и управљања компанијом, а кроз остварене резултате примене система менаџмента стимулише исправно и ефикасно коришћење свих ресурса. Процесна организација пословања омогућује да циљеви власника, компаније и шире друштвене заједнице буду усклађени. Успех у пословању остварује се захваљујући савременом начину рада и организацији посла, примени светских искустава и знања и стручном кадру. Остварени резултати створили су претпоставке за стабилно пословање целог система.

Готово сви огранци ЈП ЕПС и сви регионални центри ЕПС Дистрибуције успоставили су и сертификовали свој пословни систем према захтевима међународних стандарда ISO 9001, ISО 14001, OHSAS 18001 и извршили интеграцију наведених система менаџмента. Такође, у појединим огранцима и регионалним центрима имплементирани су и сертификовани системи менаџмента према захтевима ISO/IEC 27001 и ISО 50001. Успостављањем, одржавањем и унапређењем система менаџмента, компанија ЕПС унапређује своју пословну ефикасност у континуитету. До сада остварени резултати мотивишу и подстичу оптимизам да се настави са даљим унапређењем свих пословних процеса, што додатно потврђују позитивни извештаји сертификационих тела након спроведених провера.

Развијени интегрисани системи менаџмента доприносе значајним уштедама на националном нивоу и обезбеђују препознатљиве користи за друштво. То ће, кроз повратно задовољство корисника, водити ка даљем побољшању развијених интегрисаних система менаџмента, а самим тим и система производње и дистрибуције електричне енергије у целини.

Наша компанија препознаје значај и неопходност друштвено одговорног понашања, те својим пословањем доприноси остварењу позиције угледног члана друштвене заједнице којој припада.

Оно на чему инсистирамо је етичност у пословању, брига о заштити животне средине, безбедност и заштита на раду, подизање свести о значају енергетске ефикасности.

Такође, препозната је неопходност примене захтева инфраструктуре квалитета и испуњавања законских услова техничке регулативе, на системски и систематичан начин. Везано за усклађивање са Законом о енергетици и усклађивање са захтевима Трећег пакета директива ЕУ у области енергетике, намеће се неопходност стварања услова да се сваки привредни субјект самостално стара о безбедности постројења и опреме која се налазе у оквиру процеса које обављају. У наредним годинама планирају се послови на уједначавању ове праксе у целој компанији и униформном начину обављања тих послова, као и остваривању права и обавеза по том основу.


Top